Gida didaktikoa

HELBURU OROKORRAK
1.- Matematikaren atal zailenetako bati beldurra kendu eta norbere buruarengan konfiantza handitzea.
2.- Deribatu eta integralen erabilera praktikoak ikastea, eguneroko testuinguruarekin lotuz.
3.- Ikasle neskek emakume matematikarien erreferentziak izatea, haiek ere zientzia alorretara erakartzeko.
4.- Eskolaz gain, euskarazko baliabide gehiago izatea.

HELBURU DIDAKTIKOAK

1. Matematikei eurei edo beste zientzia batzuei buruzko problemak planteatzea eta ebaztea.

2. Informazioaren eta komunikazioaren egungo teknologiek eskainitako baliabideak (kalkulagailuak, ordenagailuak, berariazko softwarea, etab.) arrazoiz erabiltzea.

3. Arrazoizko diskurtsoa erabiltzea.

5. Hizkuntzaren beraren tresnak eta adierazpen matematikoak (zenbakiak, adierazpen aljebraikoak, grafikoak, funtzioak, irudiak, ikur erabilienak, etab.) autonomiaz eta sormenez erabiltzea.

6. Matematikak inguruko egoera errealekin lotzea eta haietan aplikatzea.

7. Jarduera matematikoaren ezagutzak eta berezko moduak integratzea.

8. Jarduera matematikoko eta ikerketa zientifikoko jarrerak bereganatzea eta erabiltzea, lanerako beharrezkoak eta ohikoak direlako; esate baterako, hizkuntza matematikoaren balioespena, egiaztatzea, datuak kontrastatzea, argudioen analisi kritikoa, prozesuen eta emaitzen berrikuspen sistematikoa, eta talde lanaren balioespena.

FUNTSEZKO KONPETENTZIAK

 • Matematikarako konpetentzia eta zientzia, teknologia eta ingeniaritzarako konpetentzia
 • Komunikaziorako konpetentzia
 • Taldean lan egiteko konpetentzia
 • IKTen bidez ikasten ikasteko konpetentzia
 • Psikomotrizitate konpetentzia

EDUKIAK

KONTZEPTUAK

Deribatuak
-Funtzio baten puntu bateko deribatuaren interpretazio geometrikoa eta fisikoa.
-Rolle-ren eta batez-besteko balioaren teoremak. L’Hôpital-en erregela. Limiteen kalkuluan duen aplikazioa.
– Deribatuek funtzio baten propietate lokalen azterketan duten aplikazioa. Funtzio bat adierazteko jarraibideak.
– Optimizazio-problemak.
– Programa informatikoak erabiltzea grafikoak eta haien elementu bereizgarriak adierazteko.
Integralak
– Funtzio baten jatorrizko funtzioa. Jatorrizkoak kalkulatzeko oinarrizko teknikak.
– Integral mugatu kontzeptuaren sarrera, kurba batek mugatutako azaleren kalkulua abiapuntu hartuta.
– Programa informatikoak erabiltzea funtzio errazek mugatutako eremuak kalkulatzeko.

EBALUAZIO-ADIERAZLEAK

 • Deribatu kontzeptua izaera zientifikoko zenbait egoeratan bereizten du eta hari buruzko azalpenak emateko gai da.
 • Funtzio jakin baten deribatua kalkulatzen du, dagozkion propietateak eta eragiketak aplikatuz eta software egokiak erabiliz.
 • L’Hôpital-en erregela aplikatzen du limiteen kalkuluan indeterminazioak ebazteko.
 • Rolle-ren eta Batez Besteko Balioaren Teoremak ezagutzen eta aplikatzen ditu funtzioen adibide zehatzetan.
 • Funtzio baten puntu kritikoak (maximoak, minimoak eta inflexio-puntuak) eta asintotak kalkulatzen ditu.
 • Funtzioak optimizatzeko problemak planteatzen eta ebazten ditu.
 • Software egokia erabiltzen du funtzio jakin baten azterketa zehatza egiteko.
 • Integral mugagabe kontzeptua interpretatzen eta adierazten du.
 • Integral mugagabea deribatuarekin erlazionatzen du.
 • Jatorrizko funtzioak kalkulatzeko oinarrizko metodoak aplikatzen ditu (ordezkapena eta zatikako integrazioa).
 • Integral mugagabe errazak kalkulatzen ditu (polinomikoak, trigonometrikoak, esponentzialak, arrazionalak…).
 • Software egokia erabiltzen du integral mugagabeak kalkulatzeko.
 • Integral mugatuak erabiltzen ditu funtzioek eratutako azalera kalkulatzeko.
 • Software egokia erabiltzen du integral mugagatuak kalkulatzeko.